(0216) 545 49 48 amd@ambalaj.org.tr

AMBALAJ MAKİNECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Güncellenme Tarihi: 12.08.2022

Derneğ
in Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: Ambalaj Makinecileri Derneği dir.

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Derneğin şubesi yoktur.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Kısa adı AMD olan ve ambalaj ve ambalajlama makineleri ile bunlarla birlikte çalışan tamamlayıcı makineleri üreten üretici firmaların sahibi, ortağı veya imza yetkisi olan bir görevlisinin veya tüzel kişiliğin kendisinin üye olabileceği ve adı Ambalaj Makinecileri Derneği olan bir dernek kurulmuştur.

Ambalaj Makinecileri Derneği’nin amacı, her tür ambalaj üretim makineleri ile bunlarla bağlantılı çalışan makine ve donanımların üretimlerini kendilerine meslek haline getirmiş olan kişileri bir araya toplayıp, Türk ambalaj makinelerinin ulusal ve uluslararası piyasalardaki kimliğinin olumlu yönde arttırılmasını ve yapılan üretimlerinin ulusal ve uluslararası normlarda ve tercih edilen üretimler seviyesine çıkarılmasını sağlamak amacıyla üyeleri arasında bilimsel, teknolojik, sosyal yönden birlik, beraberlik ve dayanışma sağlayarak bu sanayiinin gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, ulusal ve uluslararası platformda yerini alarak sektörün temsil edilmesini sağlamak ve buna bağlı olarak ülkenin ekonomik seviyesini yükseltmede yararlı olmaktır.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernek, amacının gerçekleşmesi için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a.   Bu sanayiinin mesleki ve sosyal ihtiyaçlarını saptamak, genel meselelerini resmi ve özel kuruluşlar, makam ve merciler nezdinde dile getirmek, tartışmak ve bu meselelere çözüm bulmaya çalışmak; üyelerin, ham madde, ekipman ve benzer diğer ihtiyaçlarının temini yolunda resmi ve özel kuruluşlar nezdindeki girişimlerini desteklemek ve gerektiğinde buna yardımcı olmak,

b.   Ambalaj makineleri sanayiini ilgilendiren mevzuatın hazırlanmasında ilgili makamlar ile iş birliği tesis etmek; Bu sanayiinin kalite ve standartlarını, dünya standartları seviyesine çıkartmaya yönelik çalışmalar yapmak, ihracat imkanları oluşturulması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak; Ambalaj Makineleri üretici ve yan sanayicilerine mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönden rehberlik etmek, sektörün gelişmesine uluslararası standartlar ve çağdaş gelişmeler paralelinde rekabet gücü üstün mamul üretim hedeflerinin gerçekleşmesi, üretimin artması, artan üretime yeterli talep yaratılması ve ihracat imkanları oluşturulması yönünde çalışmalar yapmak,

c.   Üretilen makine ve hizmetlerin beyan edilen kalite ve standartlara uygunluğunun belgelendirilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi konusunda doğrudan veya ilgili yetkin kurum ve kuruluşlarla işbirliğine giderek çalışmalar yapmak bu konuda yapılan çalışmalara katılmak, katkıda bulunmak;

d.   Ambalaj teknolojisinde dünyada ve özellikle Avrupa Birliğinde son gelişmeleri göz önünde bulundurarak yaşanmakta olan teknolojik devrimin gereksinimlerine uygun, çevre sorunlarına duyarlı sektörel politikaların yaratılmasında aktif görev almak, bu uygulamalar hakkında üyelerine bilgi vermek.

e.   Bu sanayi ile ilgili, çevre ve insan sağlığına yönelik bilimsel çalışma ve araştırmaları izlemek, sonuçlarını derlemek ve üyelerine bilgi sunmak; Dergi, kitap, broşür gibi yayınlar çıkarmak;
Ambalaj makineleri sektörünün teknik ve bilimsel ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ve sorunlarına yardımcı olabilecek özellikte kitap, dergi ve her türlü iç ve dış yayınlara abone olmak ve yayınlarla ilgili üyelere bilgi vermek, Ambalaj teknolojisi ile ilgili tüm gelişmeleri, yerli ve yabancı yayın ve kaynaklardan izleyerek üretim, tüketim, talep ve benzeri projeksiyon etüdlerini yapmak, yayınlamak ve üyelerden, ilgili kamu ve özel kuruluşlardan bilgiler toplamak, hazırlanan etüd, rapor ve istatistikleri üyelerin ve ilgili özel ve kamu kuruluşlarının istifadesine sunmak,

f.    Dernek amacına hizmet edecek şekilde seminer, panel, konferans, eğitim ve benzeri toplantılar ve çalışmaları düzenlemek ve dış ülkelerdeki bu gibi toplantılara dernek üyelerinin katılmalarını teşvik etmek;

g.   Sektördeki gerek üyeler arasında, gerekse üyelere karşı yapılan ve yapılabilecek olan haksız rekabeti önlemek, önleyici tedbirler almak ve genel olarak üyelerin ortak yararını korumak, kuruluşlar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda uzlaştırıcı olmak, üyeler arasında ahenkli bir çalışma ortamı yaratmak,

h.   Sektörün okul düzeyinde eğitilmiş mesleki eleman açığını kapayacak öğretim kurumlarının oluşturulması ya da mevcut öğretim kurumları içinde yeni bölümlerin oluşturulmasını sağlamak yönünde çalışmalarda bulunmak. Yurt içi ve dışındaki eğitim kurumları ile temas ederek mesleki kurslar açmak ve ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yetkiyle çıraklık, kalfalık, ustalık sertifikaları vermek, dernek amacına ulaşmak için yapılacak çalışmalarda her türlü personel ve işçi istihdam etmek,

i.    Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

j.    Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

k.   Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplamak, almak ve vermek; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul etmektir. Derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki dernekler, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmak, bunlardan yardım alıp, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmak,

l.    Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, sektörel dış ticaret şirketlerine veya bu doğrultudaki başka yapıda işletmelere katılmak,

m.  Üyelerinin yararlanmaları ve serbest zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

n.   Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

o.   Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, ikametgahı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü hakları satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralayıp işletmek veya işletilmesi için devretmektir. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurur ve her türlü inşaatı yaptırır Sahip olduklarını devir ve ferağ edebilir, gelirlerini alıp ve harcayabilir, dernek malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımlarda kullanabilir.

p.   Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak, kurulmakta olan bir federasyona kurucu üye olarak katılmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

q.   Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, aynı gaye ile çalışan yurtdışındaki kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak,

r.   Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

s.   Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

t.    Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,


Derneğin Faaliyet Alanı :

Madde 3- Dernek mesleki alanda faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri:

Madde 4- Derneğimize, temsil ettiği her türlü ambalaj makineleri imalat sektörü dahilinde çalışan gerek şahıs ve firmalara gerekse ülke menfaatlerine zarar vererek etik değerleri zedeleyen ve haksız rekabete yol açacak tarzda faaliyet gösteren şahıs ve tüzel kişiler üye olamazlar.

Aşağıdaki özelliklerdeki kişiler de üye olamazlar;

a) Yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, hırsızlık, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden hüküm giymiş olanlar.
b) Devletin kişiliğine karşı suç işleyenlerle, bu suçların işlenmesini açıkça kışkırtma suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar.
c) Kamu düzeni aleyhine işlenen suçlar ile kalpazanlık suçlarından biriyle hükümlü olanlar.
d) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis, ya da taksirli suçlar dışında beş yıl ve daha çok hapis cezasına hükümlü bulunanlar
e) Kötü ahlak ve şöhretiyle tanınanlar.

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları başvuru tarihinden itibaren en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp başvuru sahibine bildirmek zorundadır. Yönetim Kurulunun üyeliğin red sebebini açıklama zorunluluğu yoktur.

 

 Tüzel kişi üyeler, Derneğin temsil ettiği sanayii dalında çalışan kurum veya kuruluşlardan olmalıdır. Tüzel kişi üyeler, bu tüzel kişiliğin sahibi, ortağı veya imza yetkisi bulunan bir görevlisi olmalıdır.

  Dernekler kanununda belirtilen şartların yanı sıra, derneğe Asıl üye olmak için Dernekteki üyeliği en az 3 yıldır süren en az 2 adet Asıl üyenin bu adayı teklif etmesi, adayın ambalaj ve ambalajlama makineleri ile bunlarla birlikte çalışan tamamlayıcı makineleri üreten üretici firmaların sahibi, ortağı veya imza yetkisi bulunan görevlisi ve fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişi olması, iş bu tüzük hükümlerini kabul ettiğine dair taahhütte bulunması gerekir. Asıl üyelik için başvuruda bulunan firmanın; sahibi, ortağı veya imza yetkilisinin, o firmada en az 3 yıldır sahip, ortak veya imza yetkilisi olarak çalışıyor olması ve firmanın ticaret siciline veya sanayi odasına toplam olarak en az 3 yıldır kayıtlı olması gereklidir.   

 

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

Derneğe yardım ve hizmet yapanlardan uygun görülenlere onur belgesi verilebilir ve bunlar fahri üye olarak derneğe kaydedilebilir. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler, ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Fahri üyeler ve onur belgesi alanlar onur üyeleri için ayrı bir üyelik defteri tutulmaz onur üyesi ve fahri üye adıyla üye defterine kaydedilirler. Dernek yönetim kurulu, ambalaj makineleri üretiminin yurdumuzda kurulup gelişmesinde uzun yıllar hizmeti geçmiş ve bu sanayiye dışardan önemli katkılar sağlamış kişileri ONUR ÜYESİ olmaları için önerebilir. Onur üyeliği için, Yönetim kurulu başkanının teklifi, Yönetim kurulu kararı ve Genel Kurul onayı ile karar verilmesi gerekir. Onur üyeleri giriş ve yıllık aidat ödemezler, isterlerse derneğe bağışta bulunabilirler. Onur üyeleri genel kurula katılabilirler, söz alabilirler ancak oy kullanamazlar.

Onursal üyelik ömür boyu sürer. Onursal üye, Asıl üye çıkartılma şartlarına tabidir.

Protokol üyeliği:

Dernek Yönetim Kurulu Madde 4. te yazılı üyelik şartlarına sahip olmayan

a) Ancak ambalaj ve ambalajlama makineleri ile bunlarla
birlikte çalışan tamamlayıcı makineleri üreten üretici firmalara yan sanayi ve tedarikçi olan firmalarda
b) Ambalaj ve ambalajlama makineleri ile bunlarla birlikte çalışan tamamlayıcı makineleri üreten üretici firmalara aksam ve diğer donanım üreten kuruluşlar ile ilgili mümessillik ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda, yönetici düzeyinde görevli kişileri,

Protokol üyesi olarak kabul edebilir.
Protokol üyeliği için Yönetim Kurulunun tam sayı ile yapacağı toplantıda oybirliği ile karar vermesi gerekir.
Protokol üyeleri dernek organlarına seçilemezler ve bu organların toplantılarına katılmazlar.
Protokol üyeleri, organlara seçilme, toplantılara katılma hakları hariç olmak üzere, asıl üyelere tanınan diğer haklardan aynen yararlanırlar.
Protokol üyeliği yıllık olarak düzenlenir ve Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden değerlendirilir.

 

Madde 4.1  - ASIL ÜYELİĞE ALINMA USUL, ŞART VE İŞLEMLERİ

Asıl üyelik koşullarını içerenlerin üyeliğe alınma yöntemi:

a) Üye adayı, üyelik ve Şirket bilgi formlarını eksiksiz olarak doldurulup imzalar. Üye kabul işlemine uygun olarak, 3 senesini dolduran 2 Asıl üyenin olumlu imzaları da alındıktan sonra, yeterli sayıda fotoğraf ve gerekli belgelerle Dernek Sekreterine müracaat edilir.

e) Üyelik için istenen belgelerin ve üye aidatının 15 gün içerisinde verilmesi istenir.

f) Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen aday üyenin yükümlülüklerini yerine getirmesiyle üye defterine kaydı yapılır.

g) Süresi içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen adayın hakkındaki üyelik kabul kararı kendiliğinden ortadan kalkar ve en az 6 ay geçmeden aday yeni bir başvuru yapamaz.

h) Üyelik kabulü ve reddi konusunda kesin karar Yönetim Kurulunundur. Buna karşı yapılacak itirazlar, öneren Asıl üye tarafından ilk genel kurulda yapılabilir. Genel kurulun kararı kesindir.

i) Her üye, üyelik formunda bildirmiş olduğu ikametgah adresinin değişikliğini derneğe yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde, üyelik formunda yazılı ikamet adresine gönderilecek bildiriler geçerli sayılır. Üyenin yıllık ödenti ve diğer borçlarına ait olarak gönderilecek bildirimler ve ceza bildirimleri taahhütlü olarak gönderilir.

f) Derneğe üye kabulü ile ilgili sınırlamalar dernek kuruluş tarihinden itibaren ilk üç yıl için Yönetim Kurulunun yetkisi dahilindedir.

ÜYELERİN GÖREVLERİ :

Madde 4.2 Derneğin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için, üyeler Tüzük hükümlerine uygun olarak,

a) Dernek faaliyetlerine katılmakla,
b) Dernek yetkili organlarınca verilecek görevleri yerine getirmekle,
c) Yıllık aidatlarını zamanında ödemekle,
d) Dernek organlarına seçilenlerin bu organların toplantılarına katılmakla,
e) Dernekçe alınan kararlara uymak ve ortak çıkarların sağlanmasına yardımcı olmakla görevlidirler.

 

Üyelikten Çıkma

Madde 4.3 - Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

 Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Yüklendiği üyelik aidatını vaat ettiği dönemler içinde ve haklı bir gerekçesi olmaksızın yazılı ihtarla verilen süre içinde ödemeyenin üyeliğine Yönetim Kurulunun kararı ile son verilir. Ödenmeyen borçları nedeniyle üyelikleri düşen üyeler: Tekrar başvuru yapmaları halinde, daha önceki ödememe nedenleri Yönetim Kurulu tarafından makul bulunduğu takdirde, üye oldukları tarihte ödemedikleri ödentilerini cari üye aidatı üzerinden ödedikleri takdirde tekrar giriş aidatı ödeyerek bir defaya mahsus olmak üzere yönetim kurulu kararıyla üye olabilirler. Ölen üye dışında, borçlarını ödememiş olan üyelerin borçlarını tahsil etmek amacıyla, yönetim kurulu kanuni yola başvurabilir.

 

Haklarında çıkarılma kararı uygulanan üyelerin, çıkarılma kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde başvurmak şartıyla Genel Kurul nezdinde karara itiraz hakları vardır. Bu türlü itirazlar ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır. Çıkartılma ile ilgili itiraza genel kurulun vereceği karar kesindir.

 

Çalıştığı şirketten ayrılarak sektör içinde veya dışında başka   şirkete geçen veya kendi şirketini kuran Asıl üyelerin üyelikleri düşer.

 

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 

1-Genel kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli,

Toplanma Zamanı ve Çağve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 3lda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.  Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Müzakerelerde mevcudun çoğunluğu ile karar verilir. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya bunlardan ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10- Yönetim Kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu başkanı sektörde en az 5 yılını doldurmuş; Yönetim Kurulu üyeleri de sektörde en az 3 yılını doldurmuş ve bütün mali vecibelerini yerine getirmiş ambalaj ve ambalajlama makineleri ile bunlarla birlikte çalışan tamamlayıcı makineleri üreten üretici firmaların sahibi, ortağı veya imza yetkisi olan bir görevlisi olmalıdırlar. Üyeliği sona erenler yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sayman ve diğer üyeleri belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, asıl üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ya da Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine Mahalli Sulh Hakimi duruşma yaparak Dernek Üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir. Dernek Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanlığına ard arda en fazla 2 görev süresince seçilebilir. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu mutat toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların Yönetim Kurulu üyelikleri düşer. Yönetim Kurulu üyeliğinden düşen veya istifa edenlerin yerine yedeklerinin Genel Kurulda aldığı oy sırasına göre sırasıyla ilk yönetim kurulu toplantısına çağrılması zorunludur.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağrıda bulunmak.  Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, Derneğin amblemini belirleyip kabul etmek, gerekli yasal işlemleri ilgili makamlar nezdinde yerine getirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak. Gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu koordinasyonunda çalışacak alt çalışma komiteleri kurmak ve bunları kaldırmak yetkisine sahiptir,

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12-Üyeler arasındaki ilişkileri düzenlemek, etik kurallara aykırı hareket eden üyeler hakkında, dernek üyeliğinden ihraç dahil, yapılacak işlemler hakkında çalışmalar yaparak Yönetim Kuruluna önerilerde bulunacak uygun göreceği sayıda üyeden oluşacak bir Etik Kurul oluşturmak

13-Derneğin işlerini yürütmek üzere, Genel Kurulca tespit ve kabul edilen kadrolara alınacak personelin niteliğini, ücretlerini çalışma tarzını, yönetim ve denetimini tespit etmek,

14-Yönetim Kurulu gelecek olan şikâyetlere ve Ana Tüzük ve yönetmeliklere aykırı olan davranışlara bağlı olarak, üyeler hakkındaki gerekli soruşturmaların yapılması için gerektiğinde Disiplin Komitesi kurabilir.

 

Denetim Kurulu görev ve yetkileri

Madde 11. Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11.1 Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Bu kurula seçilecek üyeler sektörde en az 3 yıldır çalışıyor olmalıdırlar. Bu kurul, seçimi izleyen ilk toplantısında bir başkan seçer.

Madde 11.2 Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  1.500 TL, yıllık olarak da 750 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.       

8-Dernekçe yapılan yayınlar, danışmanlık, ekspertiz ya da tahlil, bilirkişi hizmetlerinden sağlanan

Gelirler,

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin kurulduğu yıl olan 2006 lı için 500 Bin TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

                                                                                              

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

 

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi

Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

 

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi’ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernekler, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Yurtdışından yardım alacak olan dernekler Dernekler Yönetmeliği Ek-4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi’ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri          

Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Borçlanma ile kararlar genel kurulda alınır. Bunun için gerekli olan karar dernek toplam üye sayısının 2/3’nün kabul oyu ile alınabilir.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 19-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 20-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ambalaj Makinecileri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 21-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

NEDEN AMD?

NEDEN AMD?