(0216) 545 49 48 amd@ambalaj.org.tr

Güncellenme Tarihi: 12.09.2022

Kimler Üye Olabilirler?

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursa üyelik için bu koşul aranmaz.

Tüzel kişi üyeler, derneğin temsil ettiği sanayii dalında çalışan kurum veya kuruluşlardan olmalıdır. Tüzel kişi üyeler, bu tüzel kişiliğin sahibi, ortağı veya imza yetkisi bulunan bir görevlisi olmalıdır


Kimler Üye Olamazlar?

Derneğimize, temsil ettiği her türlü ambalaj makineleri imalat sektörü dahilinde çalışan gerek şahıs ve firmalara gerekse ülke menfaatlarine zarar vererek etik değerleri zedeleyen ve haksız rekabete yol açacak tarzda faaliyet gösteren şahıs ve tüzel kişiler üye olamazlar

Aşağıdaki özelliklerdeki kişiler de üye olamazlar;

 • a) Yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, hırsızlık, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden giymiş olanlar
 • b) Devletin kişiliğine karşı suç işleyenlerle, bu suçların işlenmesini açıkça kışkırtma suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar.
 • c) Kamu düzeni aleyhine işlenen suçlar ile kalpazanlık suçlarından biriyle hükümlü olanlar
 • d) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis, ya da taksirli suçlar dışında beş yıl ve daha çok hapis cezasına hükümlü bulunanlar
 • e) Kötü ahlak ve şöhretiyle tanınanlar

Üyelik Ücreti

2022 yılı yıllık aidat ücreti 2.500,00 TL olup, yeni üye tek seferlik katılım ücreti 5.000,00 TL'dir.
Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen rakamlar güncel fiyatlar olup tüzükteki rakamlardan farklılık gösterebilir.

Başvuru Süreci

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusui dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruları başvuru tarihinden itibaren en çok 30 gün içinde üyeliğie kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayığ başvuru sahibine bildirmek zorundadır. Yönetim kurulunun üyeliğin red sebebini açıklama zorunluluğu yoktur.


Üyelik Türleri

Asıl Üyelik

Asıl üyeliğe alınma usul, şart ve işlemleri:

 • a) Üye adayı, üyelik ve şirket bilgi formlarını eksiksiz olarak doldurup imzalar. Üye kabul işlemine uygun olarak 3 senesini dolduran 2 asıl üyenin olumlu imzalarıda alındıktan sonra, yeterli sayıda fotoğraf ve gerekli belgelerle dernek sekreterine müracaat edilir
 • b) Üyelik için istenen belgelerin ve üye aidatının 15 gün içerisinde verilmesi istenir.
 • c) Yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen adat üyenin yükümlülüklerini yerine getirmesiyle üye defterine kaydı yapılır
 • d) Süresi içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen adayın hakkındaki üyelik kabul kararı kendiliğinden ortadan kalkar ve en az 6 ay geçmeden aday yeni başvuru yapamaz.
 • e) Üyelik kabulü ve reddi konusunda kesin karar yönetim kurulunundur. Buna karşı yapılacak itirazlar, öneren asıl üye tarafından ilk genel kurulda yapılabilir Genel kurulun kararı kesindir.
 • f) Her üye , üyelik formunda bildirmiş olduğu ikametğah adresinin değişikliğini derneğe yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde, üyelik formunda yazılı ikamet adresine gönderilecek bildiriler geçerli sayılır. Üyenin yıllık ödenti ve diğer borçlarına ait olarak gönderilecek bildirimler ve ceza bildirimleri taahhütlü olarak gönderilir
 • g) Derneğe üye kabulü ile ilgili sınırlamalar dernek kuruluş tarihinden itibaren ilk üç yıl için yönetim kurulunun yetkisi dahilindedir.
 • h) Dernekteki üyeliği en az 3 yıldır süren en az 2 adet asıl üyenin bu adayı teklif etmesi, adayın ambalaj ve ambalajlama makineleri ile bunlarla birlikte çalışan tamamlayıcı makineleri üreten üretici firmaların sahibi, ortağı veya imza yetkisi bulunan görevlisi ve fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişi olması, iş bu tüzük hükümlerini kabul ettiğine dair taahhütte bulunması gerekir.

Fahri Üyelik

Derneğe yardım ve hizmet yapanlardan uygun görülenlere onu belgesi verilebilir ve bunlar fahri üye olarak derneğe kaydedilebilir. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler, ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Fahri üyeler ve onur belgesi alanlar onur üyeleri için ayrı bir üyelik defteri tutulmaz onur üyesi ve fahri üye adıyla üye defterine kaydedilirler.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu ile onursal üye olarak kabul edilebilir

Dernek yönetim kurulu, ambalaj makineleri üretiminin yurdumuzda kurulup gelişmesinde uzun yıllar hizmeti geçmiş ve bu sanayiye dışarıdan önemli katkılar sağlamış kişileri ONUR ÜYESİ olmaları için önerebilir. Onu üyeliği içini yönetim kurulu başkanının teklifi yönetim kurulu kararı ve genel kurul onayı ile karar verilmesi gerekir. Onu üyeleri giriş ve yıllık aidat ödemezler isterlerse derneğe bağışta bulunabilirler. Onu üyeleri genel kurula katılabilirler, söz alabilirler ancak oy kullanamazlar.

Onursal üyelik ömür boyu sürer. Onursal üye, asıl üye çıkartılma şartlarına tabidir.


Protokol Üyeliği

Ambalaj ve ambalajlama makineleri ile bunlarla birlikte çalışan tamamlayıcı makineleri üreten üretici firmalara yan sanayi ve tedarikçi olan firmalarda ambalaj ve ambalajlama makineleri ile bunlarla birlikte çalışan tamamlayıcı makineleri üreten üretici firmalara aksam ve diğer donanım üreten kuruluşlar ile ilgili mümesslik ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda, yönetici düzeyinde görevli kişileri, protokol üyesi olarak kabul edilir.

Protokol üyeliği onay süreci:

Protokol üyeliği için yönetim kurulunun tam sayı ile yapacağı toplantıda oybirliği ile karar vermesi gerekir. Protokol üyeleri dernek organlarına seçilmezler ve bu organların toplantılarına katılmazlar. Protokol üyeleri organlara seçilme toplantılara katılma hakları hariç olmaz üzere, asıl üyelere tanınan diğer haklardan aynen yararlanırlar. Prokol üyeliği yıllık olarak düzenlenir ve yönetim kurulu tarafından her yıl yeniden değerlendirilir.

NEDEN AMD?

NEDEN AMD?